FreeGrep Now Standard in Minix | James Howard FreeGrep Now Standard in Minix | James Howard

James Howard Bon Vivant, Life as Gran Turismo

FreeGrep Now Standard in Minix

I received an email today saying FreeGrep is now standard in Minix 3!